KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI AYDINLATMA METNI

 1. Giriş

 İşbu aydınlatma metni; Bitcoin.com.tr olarak müşterilerimizin/kullanıcıların kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

 1. Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “özel nitelikli kişisel veri” kavramı, Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir: Ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi, kimlik numarası/numaraları, diğer kimlik bilgileri, fotoğraf, banka hesap numaraları, adres, cinsiyet bilgisi, oturma izni, ikamet adresi, ses ve görüntü kaydı şeklindeki kişisel veriler, yapacağınız anlaşmaların akdedilmesi, yerine getirilmesi ve feshi de dahil olmak üzere tüm aşamalarında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi ve Kanun’un 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu olan Bitcoin.com.tr tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenecektir;

 • Hizmetlerimizin sunulması ve yine bu kapsamda müşteri kimliğinizin doğrulanması,
 • Müşteri hesaplarının ve arşivlerinin korunması,
 • Web sitemiz, mobil uygulamalarımız, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • Yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla,
 • Aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılması, yeni ürün ve hizmet tekliflerinin sizlere iletilebilmesi,
 • Sistemlerimizin performansının ölçülerek müşteri memnuniyetinin üst seviyede tutulması,
 • Ticari/iş stratejilerinin planlanması,
 • Modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti,
 • Gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması,
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi amacıyla yine işbu mercilere bildirilmesi,
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Müşteri hesap güvenliği ile sistem güvenliğinin sağlanması; kara paranın aklanması mevzuatı kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dolandırıcılık ve suçların önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup Bitcoin.com.tr’nin denetimindedir.

Kişisel verileriniz, Bitcoin.com.tr tarafından Türkiye’deki yasal ve mali denetimler kapsamında iş ortaklarına, danışmanlarına, yetkili mahkeme ve/veya kurumlara ve kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. maddesine uygun olarak aktarılabilecektir.

Ayrıca, kişisel verileriniz Bitcoin.com.tr tarafından doğrudan veya dolaylı olarak belirli kişisel veri işleme koşulu ve amacı çerçevesinde danışmanlık, destek veya diğer hizmetler alan veya almayı düşünen herhangi bir üçüncü kişiye, yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Bitcoin.com.tr kişisel verilerinizi özellikle aşağıdaki durumlarda, belirtilen kişilere aktarabilir, işleyebilir ve depolayabilir;

Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, Kişisel verileri alma yetkisi bulunan her türlü kamu tüzel kişilerine, otoritelere, Bitcoin.com.tr’nin şirketlerine, şirket gruplarına, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara, Kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya başta AB ülkeleri, İngiltere, OECD ülkeleri olmak üzere yurtdışında bulunan dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara aktarabilir işleyebilir ve saklayabiliriz.

Hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel verilerinizi aktarabilecektir

Bitcoin.com.tr, kişisel verilerinizin yurtiçinde veya yurtdışında aktarılması durumunda gerekli tüm teknik ve idari önlemleri alır. Verilerin yurtdışına aktarılması şeklindeki veri işleme faaliyeti, ilgili kişinin “açık onayı” alınmak şartıyla gerçekleştirilecektir. Bitcoin.com.tr, bu tür üçüncü tarafların aktarılan kişisel verileri korumak için gerekli teknik ve idari önlemleri almasını sağlamak için makul çabayı gösterecektir.

5.1. Yurt İçi Paylaşımlarımız

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanları, bankalar, yatırım kuruluşları, özel finans kurumları, ödeme sistemleri kuruluşları, kart kuruluşları, elektronik para kuruluşları, diğer finansal kuruluşlarla vb.) ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.
Bununla birlikte ilgili verileriniz, dış hizmet sağlayıcılarımızın güvenli sunucularında muhafaza edilmektedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

2.2. Yurt Dışı Paylaşımlarımız

Kişisel verileriniz, birlikte çalışmakta olduğumuz ve yurt dışı merkezli dış hizmet sağlayıcılarımız ile Şirketimizin kullanmakta olduğu altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi kapsamında açık rızanız doğrultusunda paylaşılmaktadır.

Genel itibariyle ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle yapacağınız bildirimler vasıtasıyla web sitemiz, mobil uygulamalar, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimiz, çağrı merkezimizle yapacağınız görüşmeler, SMS, elektronik posta gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı ve diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere Bitcoin.com.tr dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmakta ve mevzuat çerçevesinde belirlenmiş süreler içerisinde saklanmaktadır.

Bu meşru nedenlerle toplanan kişisel veriler, Kanun’da öngörülen temel ilkelere, burada belirtilen amaçlar için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçlarına uygun olarak Bitcoin.com.tr tarafından işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bitcoin.com.tre’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir. Ayrıca, verilerin yurt dışına aktarılması şeklindeki veri işleme faaliyeti ise ilgili kişinin “açık rızası”nın alınması kaydıyla gerçekleştirilecektir.

Bitcoin.com.tr, kişisel verileri bu aydınlatma metni ve Kanun çerçevesinde toplanma amaçlarına aykırı bir şekilde işlemeyecek ve ilgili kişi tarafından talep edilmesi halinde veya re’sen ya da veri işleme amacının ortadan kalkması üzerine silecek, imha edecek veya anonimleştirecektir.

 1. Veri Sahibinin Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 1. Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’un 11. maddesi çerçevesinde bir üst maddede belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi;

Aşağıda yazılı Bitcoin.com.tr adresine kimliğinizi tevsik edici bilgiler ile şahsen veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Bitcoin.com.tr’ye daha önce bildirilmiş ve Bitcoin.com.tr’nin sisteminde kayıtlı bulunan güncel elektronik posta adresiniz vasıtasıyla, Bitcoin.com.tr’nin KEP adresi olan …………[email protected] adresine ya da [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Başvurularınızda;

 1. Adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise tarih ve imzanız
 2. T.C. vatandaşı iseniz 11 haneli T.C. kimlik numarası
 3. T.C. vatandaşı değil iseniz oturum izniniz, ve kimlik numaranız
 4. Tebligata esas yerleşim veya iş yeri adresiniz
 5. Bildirime esas elektronik posta adresiniz ve varsa telefon numaranız
 6. Talep konusu mutlak surette belirtilmeli, talep konunuza ilişkin her türlü bilgi ve belge de okunaklı şekilde başvurunuza eklenmelidir.

Başvurularınız Bitcoin.com.tr tarafından yapılacak kimlik doğrulamasını müteakip kabul edilecek, yasal süre içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda yanıtlanacaktır. Önemle belirtmek isteriz ki yazılı başvurularda evrakın Bitcoin.com.tr’ye ulaştığı tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda başvurunun Bitcoin.com.tr’ye ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak esas alınacaktır. Başvurularınızın yanıtlanması esas olarak ücretsiz bir süreç olup eğer ki yanıtlama süreci bir maliyet gerektiriyorsa mevzuat kapsamında veya idari olarak belirlenmiş/belirlenecek tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Şirket Kayıt Numarası: KvK 70850984 (Hollanda)

Ticaret Unvanı  : EU Internet Ventures BV

Adres               : Piet Heinkade 95B, 1019GM Amsterdam, The Netherlands

Mail adresi      : [email protected]